واحد کیفیت

واحد کنترل کیفیت این واحد متشکل از دو بخش کنترل و تضمین با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم و کلی « کیفیت » و « مشتری مداری » را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و فرآوری آن و فرآیند فروش و تأمین رضایت مشتری نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش مینماید تا با بهره مندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده خود و بکارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته و مدرن، فرآیند تولید خود را بهطور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید. لذا این واحد در جهت رسیدن به اهداف خود سعی در اجرای موارد زیر دارد: – انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول بر طبق طرح کنترل یا سایر مدارک فنی. – اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و محصول، ارزیابی کیفیت محصول خروجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن. – اجرای به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنترل کیفیت. – پایش و اندازه گیری مواد اولیه ومحصول نهایی.